Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od września 2018r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. W ramach programu szkoła wzbogaciła się o 6 nowoczesnych tablic interaktywnych, które urozmaicają lekcje oraz rady szkoleniowe.

Przystąpienie do programu umożliwiło podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych. Tablice są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze. Wzrasta tym samym  motywacja uczniów do nauki. Wyposażenie sal w nowoczesne pomoce pozwoliło na zmianę sposobu nauczania poprzez wykorzystanie nowych źródeł informacji m.in.  zasobów internetowych, wprowadzenie ćwiczeń interaktywnych, prezentacji multimedialnych, możliwości prezentacji w formie multimedialnej różnorodnych doświadczeń, eksperymentów czy filmów edukacyjnych.

Powołano e-koordynatora, który monitorował wykorzystanie tablic, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć.

 

Przykłady wykorzystania TIK:

  1. Udział Rady Pedagogicznej w szkoleniu z Technologii Informacyjno-Technologicznej TIK.
  2. Scenariusze zajęć dydaktycznych, programów edukacyjnych.

Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznymi i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat, co miało wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.

  1. Otwarte zasoby edukacyjne:
  1. Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie).
  2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
  3. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie, co ma wpływ na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwala na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Opracowała:

Marzena Pilch-Malinowska

Skip to content