UCZYMY NOWOCZEŚNIE – nowy projekt

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczynamy realizację projektu „Uczymy Nowocześnie w ZSTM”

Projekt realizować będziemy wraz z naszymi partnerami: Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.

W ramach projektu w naszym zakładzie odbędą się staże dla uczniów, będziemy brać udział w kompleksowych działaniach w zakresie rozwijania kompetencji i praktycznych umiejętności uczniów oraz doskonalenia umiejętności nauczycieli zawodu w zakresie branży metalowo – odlewniczej.

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie form i metod kształcenia do wymagań rynku

Wartość projektu: 1 516 166,40 zł, w tym wartość dofinansowania 1 440 358,08 zł.

Okres realizacji: kwiecień 2021 – marzec 2023

 

 Informacja dotycząca realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych  zamieszczamy informację dotyczącą realizacji wyżej wymienionego zadania (projektu) „Uczymy nowocześnie w ZSTM”.

Okres realizacji zadania (projektu): 01.04.2021 r. – 30.04.2023 r.

Całkowita wartość zadania (projektu) wynosi 1 516 166,40 zł, w tym:

  • Środki Wspólnotowe: 1 288 741,44 zł
  • Budżet Państwa: 151 616,64 zł
  • Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 25 900,00 zł
  • Środki prywatne: 49 908,32 zł
  • Łączna wartość dofinansowania: 1 440 358,08 zł

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.08.05.01-26-0031/20-00 zawartej w dniu 30.12.2020 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Sp. z o.o. a Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM” z dnia 18.12.2020 r.

Skip to content